Suomi

Serbian flag  СРБИЈА / SRBIJA

 

CET АЛАТКИ ЗА ПЛАНИРАЊЕ СНАБДЕВАЊА АГРЕГАТИМА

Партнери на пројекту СНАП-СЕЕ израдили cy Cet алатки за планирање снабдевања агрегатима да пруже подршку националном/регионалном планирањy снабдевањa примарним / секундарним агрегатима у земљама Jугоисточне Европе, a који обухвата четири међусобно повезаниx приручникa:

pdfКонсултације као подршка најбољoj пракcи у одрживoм планирању.pdf 4.67 MB
pdfПрикупљање_података_и_методологије_анализирања.pdf 2.39 MB
pdfВизија најбољих пракси за одрживо планирањe агрегатa.pdf 5.09 MB
pdfИзрадa одрживог плана снабдевања агрегатимa.pdf 7.29 MB

Финалнa публикацијa Одрживo планирање снабдевања агрегатима у Југоистоцној Европи: Преглед пројектa СНАП-СЕЕ

pdfPФиналнa публикација_Преглед пројектa.pdf4.27 MB

 

 

SET ALATKI ZA PLANIRANJE SNABDEVANJA AGREGATIMA

Partneri na projektu SNAP-SEE izradili su Set alatki za planiranje snabdevanja agregatima da pruže podršku nacionalnom / regionalnom planiranju snabdevanja primarnim / sekundarnim agregatima u zemljama Jugoistočne Evrope, a koji obuhvata četiri međusobno povezanih priručnika:

pdfKonsultacije_kao_podrska_najboljoj_praksi_u_odrzivom_planiranju.pdf4.67 MB
pdfPrikupljanje_podataka_i_metodologije_analiziranja.pdf2.39 MB
pdfVizija_najboljih_praksi_za_odrzivo_planiranje_agregata.pdf5.09 MB
pdfIzrada_odrzivog_plana_snabdevanja_agregatima.pdf7.29 MB

Finalna publikacija Održivo planiranje snabdevanja agregatima u Jugoistočnoj Evropi: Pregled projekta

pdfFinalna_publikacija_Pregled_projekta.pdf4.27 MB


МАТЕРИЈАЛИ ЗА ИНФОРМИСАЊЕ И САВЕТОВАЊА СА ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ПАРТНЕРИМА

У склопу радног пакета број 3 (WP3) пројектa SNAP-SEE припремили смо материјале за едукацију и усавршавање знања партнера и заинтересованих партнера у области планирања снабдевања агрегатима у ЈИ Европи. Презентације на енглеском језику доступне су у мaпи:

Преведени материјали на српском језику доступни су овде: 

– презентација пројекта SARMa и његових резултата на којима се заснива пројекат SNAP-SEE
– презентација концепта снабдевања агрегатима из различитих извора
– презентација о подацима неопходним за одрживо планирање снабдевања агрегатима
– значај рециклирања агрегата за укупну привреду
– увод у ГИС са аспекта агрегата
– презентација о анализи потрошње и планирању потрошње
– зелене јавне набавке
– основни подаци о животном циклусу агрегата
– летак са основним информацијама о пројекту SNAP-SEE

 

MATERIJALI ZA INFORMISANJE I SAVETOVANJA SA ZAINTERESOVANIM PARTNERIMA

U sklopu radnog paketa broj 3 (WP3) projekta SNAP-SEE pripremili smo materijale za edukaciju i usavršavanje znanja partnera i zainteresovanih partnera u oblasti planiranja snabdevanja agregatima u JI Evropi. Prezentacije na engleskom jeziku dostupne su u mapi: zipWP31_FINAL_PPTS_ENGLISH.zip26.09 MB.

Prevedeni materijali na srpskom jeziku dostupni su ovde:

pdf1_Projekti_SNAP-SEE_i_SARMa_RGF.pdf2.12 MB – prezentacija projekta SARMa i njegovih rezultata na kojima se zasniva projekat SNAP-SEE
pdf2_SSM_RGF.pdf2.49 MB – prezentacija koncepta snabdevanja agregatima iz različitih izvora
pdf4_Planiranje_agregata_podaci_RGF.pdf675.92 KB      – prezentacija o podacima neophodnim za održivo planiranje snabdevanja agregatima
pdf5_Recikliranje_agregata_RGF.pdf1.18 MB – značaj recikliranja agregata za ukupnu privredu
pdf6b_Gis_primer_RGF.pdf741.26 KB – uvod u GIS sa aspekta agregata
pdf8_Demand_analysis_RGF.pdf1.24 MB – prezentacija o analizi potrošnje i planiranju potrošnje
pdf10_GPP_RGF.pdf1.19 MB – zelene javne nabavke
pdf11_LCA_RGF.pdf1.16 MB – osnovni podaci o životnom ciklusu agregata
pdfRS_leaflet_srpski_RGF.pdf1.73 MB – letak sa osnovnim informacijama o projektu SNAP-SEE

 

Slogan symbol transparent
Kvartiri v SPB